Kanupriya

Ring, $145, Kanupriya.


Photo: Halley Ganges