See pictures of Tara LaTour's Spring 2013 wedding dress collection.

The Spring 2013 wedding dress collection by Tara LaTour

Photos: Thomas Iannaccone