See photos of Lis Simon's Spring 2013 wedding dress collection.

The Spring 2013 wedding dress collection by Lis Simon

Photos: Kyle Ericksen