Kelly Chase Wedding Dresses - 2013


Photo: Steve Eichner