Gemvara

"Simone" cushion-cut diamond engagement ring set in platinum, $22,650, Gemvara

See more cushion-cut engagement rings.

Photo: Courtesy of Gemvara

more